Fraudeurs, opgelet!

Fraudeurs, opgelet!

Invoering wet versterking positie curator

Nog iets minder dan een maand en dan treedt de wet versterking positie curator in werking. Deze wet valt ook onder de zogenaamde fraudepeiler, waar onder meer ook het civielrechtelijk bestuursverbod –waar ik eerder over schreef- onder valt.

De wet versterking positie curator wordt ook ingevoerd met als doel faillissementsfraude effectiever te kunnen bestrijden. Op grond van de huidige wet (artikel 105 Fw) is een gefailleerde verplicht om voor de curator, rechter-commissaris of schuldeiserscommissie te verschijnen en hen alle inlichtingen te verstrekken. Met de invoering van de nieuwe wet zal deze plicht van de gefailleerde en de taak van de curator in de wet worden uitgebreid.

Zo zal wettelijk worden verankerd dat de curator onderzoek dient te verrichten naar eventuele onregelmatigheden en dient te rapporteren over zijn fraudesignalerende rol in het faillissementsverslag. De gefailleerde wordt verplicht om ook vrijwillig (en dus niet enkel op verzoek) inlichtingen te verstrekken, medewerking te verlenen bij het beheer en de vereffening van het faillissement, administratie (inclusief de daarbij benodigde middelen) te overleggen en informatie te verstrekken over buitenlandse activa.

In mijn ogen is een erg waardevolle toevoeging dat ook derden die administratie van de failliet, in uitoefening van hun beroep of bedrijf, onder zich hebben verplicht worden desgevraagd deze administratie aan de curator ter beschikking te stellen. Nu kom ik vaak tegen dat bijvoorbeeld accountants of boekhouders terughoudend zijn in het verstrekken van informatie, of zich zelfs op een retentierecht beroepen, indien er facturen zijn die door failliet niet zijn betaald.

Maar wat nu als deze verplichtingen niet worden nagekomen? Op grond van de wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude is het niet voldoen aan de inlichtingenplichten strafbaar. Onder omstandigheden kan dit op grond van artikel 194 Sr leiden tot een gevangenisstraf van één jaar of een geldboete. Indien niet wordt voldaan aan de verplichting om de administratie af te geven, kan zelfs een gevangenisstraf van 4 jaar worden opgelegd.

Kortom, met de nieuwe wet krijgt de curator meer tools aangereikt om de informatie te ontvangen die hij of zij wenst. Het is de vraag in hoeverre deze wet ook zal leiden tot een betere bestrijding van faillissementsfraude. We gaan het vanaf volgende maand zien!

Heb je hierover nog vragen? Neem dan contact op!