Let op: publicatietermijn jaarrekening gewijzigd!

Let op: publicatietermijn jaarrekening gewijzigd!

De inwerkingtreding van de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening

Het is iedere bestuurder van een onderneming wel bekend dat de wet termijnen kent waarbinnen de jaarstukken gepubliceerd dienen te worden. Op grond van de wet (artikel 2:394 BW) gold dat de jaarrekening binnen 8 dagen na vaststelling openbaar gemaakt diende te worden en uiterlijk binnen 13 maanden na afloop van het boekjaar gepubliceerd moest worden.

Op 1 november 2015 is de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening in werking getreden. In deze wet wordt de Europese richtlijn voor Nederland uitgewerkt.

Met deze wet is de termijn van publicatie verkort: in plaats van binnen 13 maanden, dient de jaarrekening uiterlijk binnen 12 maanden te worden gepubliceerd. Deze termijn is belangrijk! Hoewel u daar nu misschien niet aan denkt, kan een publicatie na deze termijn in een faillissementssituatie leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid. U kunt dan als bestuurder hoofdelijk aansprakelijk worden gehouden voor het tekort in het faillissement, indien u uw taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Indien niet wordt voldaan aan tijdige publicatie van de jaarrekening wordt onbehoorlijke taakvervulling van de bestuurder aangenomen en wordt tevens vermoed dat dit een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement. Dit vermoeden van onbehoorlijk bestuur kunt u (eenvoudig) voorkomen door tijdige publicatie. Dit vermoeden is doorgaans zeer moeilijk te weerleggen.

Naast de wijziging van de publicatietermijn, bevat de Uitvoeringswet ook een aantal wijzigingen ten aanzien van de inrichting en toelichting op en van de winst- en verliesrekening, balans en jaarrekening.

Heeft u hier nog vragen over? Neem dan contact met ons op!