Vergeet de toestemming van je echtgen(o)ot(e) niet!

Vergeet de toestemming van je echtgen(o)ot(e) niet!

Uitleg van het toestemmingsvereiste van artikel 1:88 BW

 Bij (zakelijke) transacties en overeenkomsten wordt vaak gevraagd om zekerheden. Aangezien er niet altijd voldoende zekerheid kan worden geboden door de partij zelf, wordt vaak gegrepen naar een borgstelling van bijvoorbeeld een familielid of vriend. Maar kan dat zomaar?

Nee, niet altijd. Voor het verrichten van sommige rechtshandelingen als privépersoon dient zijn of haar echtgen(o)ot(e) daarvoor toestemming te geven. Op grond van artikel 1:88 BW geldt dit toestemmingsvereiste onder andere voor het sluiten van overeenkomsten waarbij hij of zij zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, tenzij deze wordt gegeven in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Op grond van vaste rechtspraak wordt dit artikel zeer beperkt uitgelegd; zeer zelden is het aangaan van een borgstelling de normale uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 1:88 lid 5 kent nog een andere uitzondering op het toestemmingsvereiste bij het aangaan van een borgstelling, namelijk wanneer het gaat om een directeur-grootaandeelhouder van een BV of NV en de rechtshandeling wordt aangegaan ten behoeve van de normale uitoefening van beroep of bedrijf. Bij dit artikel wordt met het begrip rechtshandeling niet gedoeld op de borgstelling zelf, maar op de rechtshandeling waarvoor zekerheid wordt verstrekt. Er is dan geen toestemming vereist wanneer de “onderliggende rechtshandeling” tot de normale, gebruikelijke bedrijfshandelingen behoort. Aan de hand van alle omstandigheden zal van geval tot geval moeten worden beoordeeld of het aangaan van een rechtshandeling zelf tot de normale bedrijfsvoering kan worden gerekend[1].

Ontbreekt toestemming van de echtgeno(o)t(e) dan zou die andere echtgenoot een beroep kunnen doen op vernietiging van de rechtshandeling (artikel 1:89 BW) zodat de echtgenoot niet langer gebonden is aan de aangegane overeenkomst.

Ga je een borgstelling aan, of belangrijker: verlang je van een contractspartij een borgstelling, zorg er dan voor dat ook de echtgenoot de overeenkomst tekent om zijn of haar toestemming te geven.

Heb je hierover nog vragen? Neem dan contact op!

 

[1] HR 18 december 2015, JOR 2016/106.