Vergeet de uitkeringstest niet!

Vergeet de uitkeringstest niet!

Sinds enkele jaren geldt dat voor een dividenduitkering bij de BV een balanstest en een uitkeringstest moet worden gedaan. Maar dat gaat nog wel eens mis! De balanstest houdt in dat een uitkering (aan een aandeelhouder) alleen is toegestaan voor zover het eigen vermogen van de BV groter is dan het totaal van de aan te houden wettelijke en statutaire reserves.

Wordt aan de balanstest voldaan en besluit de AVA tot het doen van een dividenduitkering, dient het bestuur vervolgens nog te beoordelen of de vennootschap na het doen van een uitkering haar opeisbare schulden kan blijven betalen. In beginsel dient daarbij één jaar vooruit te worden gekeken. Het bestuur moet dan goedkeuring geven aan de uitkering. Deze drempel wordt de uitkeringstest genoemd.

Indien later blijkt dat de BV na de uitkering haar verplichtingen niet kan nakomen, zijn de bestuurders die dit op het moment van uitkering wisten of redelijkerwijze behoorden te voorzien tegenover de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan. Dit kan zowel binnen als buiten een faillissementssituatie het geval zijn!

Het kan u als bestuurder van een BV aldus duur komen te staan als de BV na een dividenduitkering niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen. Het is dan ook raadzaam om zorgvuldig om te gaan met het nemen van dergelijke besluiten.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.