De VvE altijd afhankelijk van de bank bij de executieveiling van een appartement?

De VvE altijd afhankelijk van de bank bij de executieveiling van een appartement?

Over de mogelijkheid tot het indienen van een verzoekschrift ex art. 545 Rv

Stel je hebt als VvE een vonnis gekregen tegen een wanbetalende eigenaar. Hiermee kan dan de achterstand via de deurwaarder worden verhaald op die eigenaar en de deurwaarder legt ook beslag op het appartement. Eindelijk! Hiermee zal de achterstand wel worden geïnd en krijgt de VvE een nieuw lid.

Helaas gaat dit allemaal wat minder soepel dan gedacht, als de bank de procedure tot executie  op haar eigen tempo in gang wil zetten. Gevolg: achterstand bij de VvE loopt alleen maar verder op en de VvE moet moedeloos toezien of en wanneer de bank het appartement gaat verkopen. Of toch niet?

Gelukkig heeft de wetgever in dit soort situaties voorzien. Artikel 545 Rv bepaalt namelijk dat als “de hypotheekhouder in gebreke mocht blijven de executie met redelijke spoed voort te zetten, kan elke beslaglegger (…) aan de voorzieningenrechter van de rechtbank (…) verzoeken een termijn vast te stellen, waarbinnen de hypotheekhouder tot de verkoop of tot indiening van een verzoek tot onderhandse verkoop moet overgaan.”

Dit houdt in dat als de hypotheekhouder erg lang treuzelt bij het executeren of onderhands verkopen van het appartement, je als beslaglegger aan de rechtbank kunt vragen om een termijn vast te stellen waarbinnen dit alsnog moet gebeuren. Mocht de bank daar dan niet toe overgaan, kan je ook aan de rechtbank vragen om zelf de executie verder in gang te mogen zetten.

Naar mijn mening heeft een VvE baat bij dit artikel en heeft zij ook een gerechtvaardigd belang om dit in te zetten. Immers op grond van artikel 5:122 lid 3 BW heeft de VvE altijd recht op de bevoorrechte vordering bij de verkoop (zijnde de achterstand van het lopende en voorafgaande boekjaar). Daarbij komt dan dat de VvE hierdoor ook wordt bevrijd van een lid dat hardnekkig weigert om de periodieke bijdragen te betalen.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op!