21 dagen termijn buitengerechtelijke incassokosten?

21 dagen termijn buitengerechtelijke incassokosten?

Vervolg: over de stelplicht en bewijslast voor aanvang van de ‘veertiendagentermijn’ in art. 6:96 BW voor opeisbaarheid buitengerechtelijke incassokosten

 In aansluiting op mijn eerdere blog zijn de prejudiciële vragen inmiddels beantwoord door de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2016:2704). De Hoge Raad komt met de volgende beantwoording:

A. De Hoge Raad bevestigt allereerst de uitleg van de uitspraken van het Hof Den Haag dat de veertiendagentermijn pas gaat lopen de dag nadat de schuldenaar de sommatiebrief (ook wel veertiendagenbrief) heeft ontvangen. Op de schuldeiser rust dan de stelplicht en bewijslast dat en op welke dag de schuldenaar de veertiendagenbrief heeft ontvangen.

B. In verstekzaken meent de Hoge Raad dat het niet onbegrijpelijk is dat als uitgangspunt wordt genomen dat de veertiendagenbrief op de tweede dag na verzending is bezorgd, waarbij een zondag, maandag of officiële feestdag niet meetellen in de tussenliggende periode. De Hoge Raad noemt zelf drie weken als veilige termijn.

C. Op het moment dat die termijn onjuist is vermeld, brengt dit mee dat incassokosten niet verschuldigd worden. Zowel bij verstekzaken als bij tegenspraak is de rechter dan bevoegd om de bedongen incassokosten te matigen, dan wel af te wijzen.

D. Mocht de schuldenaar binnen de veertiendagentermijn slechts een gedeelte van de hoofdsom voldoen, is hij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Het strookt dan naar mening van de Hoge Raad wel met de consumentenregels om dit bedrag dan te bepalen met inachtneming van de hoogte van het niet tijdig betaalde gedeelte.

Wat betekent dit nu praktisch? De vermelde termijn in jouw veertiendagenbrief moet minimaal voldoen aan de wet. Om hieraan te voldoen, kun je vermelden dat de schuldenaar binnen veertien dagen na ontvangst moet betalen. Echter krijg je dan mogelijk discussies over wanneer de brief is ontvangen om de verschuldigdheid vast te stellen. In dat kader is het dan verstandig om aangetekend te verzenden, dan wel te mailen met ontvangst- / leesbevestiging.

Andere optie is om een ruimere termijn op te nemen. Als we dan kijken naar oordeel B van de Hoge Raad, is die termijn in het slechtste geval 18 dagen. Immers stel dat de brief op vrijdag wordt verzonden, dan is twee dagen daarna (door zondag en maandag) pas dinsdag, waardoor de tussenliggende periode tussen verzending en ontvangst vier dagen bedraagt. Een termijn van drie weken (21 dagen) is in ieder geval veilig volgens de Hoge Raad en is dan ook mijn advies als men voor deze optie kiest.

Nog vragen? Neem gerust contact met ons op!