Opschortingsrecht: een effectief middel!

Opschortingsrecht: een effectief middel!

De vereisten die de wet aan het recht van opschorting stelt

Risico’s die iedere ondernemer loopt zijn dat de door hem verrichte werkzaamheden niet worden betaald of dat de goederen die hij al heeft betaald niet (geheel) worden geleverd. De vraag die dan rijst is of je als ondernemer wel verplicht bent jouw deel van de gemaakte afspraken na te komen. Dat is niet het geval. Onder bepaalde voorwaarden kunt u uw deel van de afspraken uitstellen. Dit heet ‘opschorten’.

De eerste voorwaarde om te mogen opschorten is dat je een opeisbare vordering op je wederpartij hebt. Dit is het geval als bijvoorbeeld de betalingstermijn van de door jou verstuurde factuur is verstreken, zonder dat de wederpartij deze heeft betaald. Datzelfde geldt als de wederpartij niet heeft geleverd binnen de afgesproken termijn. Kortom: de wederpartij moet te laat zijn met het uitvoeren van zijn verplichting.

Als tweede voorwaarde geeft de wet dat er samenhang moet bestaan tussen de opeisbare vordering en de afspraken die je wenst op te schorten. Dat is bijvoorbeeld het geval als de verplichtingen uit dezelfde overeenkomst voortvloeien.

De laatste voorwaarde is dat de opschorting in redelijke verhouding moet staan. Zo mag je in beginsel geen levering van 100 laptops opschorten als de wederpartij slechts enkele dagen te laat is met betalen van een (klein) deel van de factuur.

Tot slot dien je jezelf af te vragen of opschorting niet is uitgesloten in de overeenkomst die je met de wederpartij hebt gesloten. Van de wettelijke regels van opschorting mag namelijk tussen ondernemers bij overeenkomst worden afgeweken. Dit gebeurt ook vaak bij algemene voorwaarden. Indien dat het geval is, kunt je geen beroep doen opschorting. Ga je toch over tot opschorting van je verplichtingen, dan loop je het risico aansprakelijk te worden gesteld voor de schade die de wederpartij lijdt als gevolg van de onrechtmatige opschorting.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.